PRENESSA

5.42 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
PRENESSA
İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Gündə 1 dəfə səhər yeməyindən sonra daxilə qəbul edilir.

Perindopril monoterapiya şəklində və digər antihipertenziv dərman vasitələri ilə kombinasiyada istifadə oluna

bilər.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Tez-tez:

-  Başağrısı, başgicəllənmə, paresteziyalar;

-  Görmənin pozulması, qulaqlarda küy;

-  Hipotenziya və hipotenziya ilə bağlı effektlər;

-  Öskürək, təngənəfəslik;

-  Ürəkbulanma, qusma, qarında ağrı, disgeziya, dispepsiya, diareya, qəbizliklər;

-  Səpgi, qaşınma;

-  əzələ qıcolmaları;

-  asteniya;

Bəzən:

-  yuxunun və əhvalın pozulması;

-  bronxospazm;

-  ağızda quruluq;

-  anginevrotik ödem;

-  böyrək çatışmazlığı, impotensiya;

-  tər ifrazının güclənməsi;

Nadir hallarda:

-  pankreatit;

Çox nadir hallarda:

-  hemoqlabinin və hematokritin səviyyəsinin azalması, trombositopeniya, leykopeniya/neytropeniya,

aqranulositoz, pansitopeniya, hemolitik anemiya ( bəzi pasiyentlərdə anadangəlmə qlükoza-6-fosfat

dehidrogenaza çatışmazlığı ilə );

-  şüurun qarışıqlığı;

-  miokard infarktı və ya insult, aydın ifadə olunmuş hipotenziya nəticəsində yüksək risk qrupuna aid olan

pasiyentlərdə ikincili aritmiyalar, stenokardiya mümkündür;

-  rinit, eozinofil pnevmoniya;

-  hepatit;

-  multiformalı eritema;

-  kəskin böyrək çatışmazlığı;

-  qanda sidik cövhərinin və plazma kreatinin səviyyəsinin yüksəlməsi;

-  preparatın qəbulunun dayandırılmasından sonra geridönən hiperkalimiya, xüsusilə böyrək çatışmazlığı, XÜÇ

və renovaskluyar hipertenziyası olan pasiyentlərdə;

-  zərdabda qaraciyər fermentlərinin və bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsi.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

-  perindoprilə, AÇF-in inhibitorlarına və preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq;

-  anamnezdə angionevrotik ödem ( AÇF-in inhibitorlarının qəbulu nəticəsində irsi, idiopatik və ya

angionevrotik ödem );

-  18 yaşa qədər uşaq və yeniyetmə yaş dövrü ( effektivliyi və təhlükəsizliyi müəyyən edilməyib );

-  Hamiləlik və laktasiya dövrü;

-  Qalaktozemiya, Lapp laktaza çatışmzalığı və ya qlükoza-qalaktoza malabrobsiyası sindromu.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Simptomları: AT-in aydın ifadə olunmuş azalması, şok, stupor, hiperventilyasiya, taxikardiya, bradikardiya,

elektrolit pozğunluğu ( hiperkaliemiya, hiponatriemiya ), böyrək çatışmazlığı, başgicələnmə, həyacan və

öskürək.

Müalicəsi: xəstə başı aşağı olmaqla üfqi vəziyyətə gətirilir. Yüngül hallarda mədənin yuyulması və daxilə duz

məhsululun qəbul edilməsi, daha ağır məhlul, plazmaəvəzedicilərin, lazım gəldikdə v/d angiotenzin II-nin

yeridilməsi, bradikardiya inkişaf etdikdə - atropin yeridilməsi tövsiyə edilir, süni ritm aparıcısının qoyulması

( peysmerker ) tələb oluna bilər. Hemodializ ( sürət – 70 ml/dəq, 1,17 ml/san ) və peritoneal dializ zamanı

xaric olur – yüksəkkeciriciyə malik poliakrilonitil membranlardan istifadə edilməməlidir.

Doza həddinin aşılması zamanı tövsiyə olunan müalicə - venadaxili duz məhlulun yeridilməsi. Hipotenziya

inkişaf etdikdə pasiyent şok zamanı olduğu kimi vəziyyətə gətirilməli, mümkün qədər angiotenzin II və/və ya

katexolaminlər yeridilir. Perindoprilatı qan dövranından hemodializ vasitəsilə xaric etmək olar. Dərman

müalicəsində yatmayan davamlı bradikardiya zamanı ritm aparıcısının ( peysmerker ) quraşdırılması göstərişdir.

Fasiləsiz olaraq həyati mühüm funksiyalara və zərdabda kreatinin və elektrolitlərin konsetrasiyasına nəzarət

etmək lazımdır.

1 tabletin tərkibində vardır:

Aktiv maddə - prindopril erbumin 2 mq, 4 mq və ya 8 mq.

Köməkçi maddələr: kalsium-xlorid heksahidrat, laktoza monohidrat, krospovidon, mikrokristallik sellüloza, susuz

kolloidal silisium 4-oksid, maqnezoium-stearat.