RESTOMAG

16.20 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
RESTOMAG
GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Maqnezium defisti ilə bağlı vəziyyətlər:

Yuxunun pozulması;

Əsəb gərginliyi;

Xroniki yorğunluq;

Əzələ spazmı və ağrılar;

Miokard infraktı;

Xroniki ürək çatışmazlığı;

Maqneziumdan asılı airtmiyalar;

Spastik vəziyyətlər ( o cümlədən angiospazm );

Ateroksleroz;

Hiperlipidemiya.

FARMAKOKİNETİKA:

Maqnezium orqanizmin tərkib elementidir, orta miqdarı 17 mm/kq. Bu miqdarı 99%-i hüceyrədaxili toplanır. Mg

nazik bağırsağın selikli qişası səviyyəsində sorulur. Təxminən daxil olunan maqneziumun 40-50% absorsiyaya

uğrayır. Hüceyrədaxili maqneziumun 2/3 hissəsi sümük toxumasında və qalan hissəsi isə saya yaxud

eninəzolaqlı əzələlərdə, həmçinin eritrositlərdədir. Maqnezium əsasən sidiklə ifraz olunur. Plazmatik

maqneziumun 70% böyrək yumaqcıqlarında filtrasiya olunduqdan sonra, 95-97% böyrək borucuqlarında təkrar

absorbsiya olunur. Sidiklə ifraz olunan maqneziumun miqdarı təxminən daxil edilən maqneziumun 1/3

hissəsinə bərabərdir.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:

Restomag – hamiləlik zamanı yalnız həkim təyin etdikdəm sonra istifadə oluna bilər. Kliniki tədqiqatlarda

hamiləlik zamanı preparatın istifadəsinə fetotoksik yaxud inkişaf defektləri törədən təsirlər aşkar olunmayıb.

DOZALANMASI:

Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün gündəlik doza 1-2 tabletdən 3 dəfə və su ilə yemək vaxtı qəbul

olunur.

DİGƏR DƏRMAN PREPARATLARI İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ:

Kalsium preparatları ilə antaqonist təsir göstərir, dəmirin sorulmasını azaldır, tetraksiklinin sorulmasını pozur.

Fosfatlar və kalsium duzları bağırsaqda maqneziumun absorbiyasının inhibə edirlər.

Hər tabletin tərkibi: maqnezium laktat dihidrat – 500 mq, B6 vitamini – 5 mq.